MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

Chinese Characters

Chinese Characters

001-100  101-200  201-300  301-400  401-500

de

shì

zài

le

yǒu

rén

zhè

zhōng

wéi

shàng

guó

yào

shí

lái

yòng

men

shēng

dào

zuò

chū

jiù

fèn

duì

chéng

huì

zhǔ

nián

dòng

tóng

gōng

néng

xià

guò

shuō

chǎn

zhǒng

miàn

ér

fāng

hòu

duō

dìng

háng

xué

suǒ

mín

jīng

shí

sān

zhī

jìn

zhe

děng

 jiā

diàn

shuǐ

huà

gāo

èr

xiǎo

xiàn

 shí

 jiā

liàng

dōu

liǎng

zhì

dāng

shǐ

使

diǎn

cóng

běn

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |