MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

Chinese Characters

Chinese Characters

001-100  101-200  201-300  301-400  401-500

xìng

hǎo

yīng

kāi

hái

yīn

yóu

xiē

rán

qián

wài

tiān

zhèng

shè

shì

píng

xíng

xiàng

quán

biǎo

jiān

yàng

guān

zhòng

xīn

xiàn

线

nèi

shù

zhèng

xīn

fǎn

míng

kàn

yuán

yòu

me

huò

dàn

zhì

xiàng

dào

mìng

biàn

tiáo

zhī

méi

jié

jiě

wèn

jiàn

yuè

gōng

jun

hěn

qíng

zhě

zuì

dài

xiǎng

tōng

bìng

zhí

dǎng

chéng

zhǎn

guǒ

liào

xiàng

yuán

wèi

cháng

wén

zǒng

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |