MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

Chinese Characters

Chinese Characters

001-100  101-200  201-300  301-400  401-500

pǐn

shì

huó

shè

guǎn

jiàn

zhǎng

qiú

lǎo

tóu

biān

liú

shǎo

shān

tǒng

jiē

zhī

jiào

jiāng

jiàn

bié

shǒu

jiǎo

gēn

lùn

yùn

nóng

zhǐ

jiǔ

qiáng

fàng

jué

西

bèi

gàn

zuò

zhàn

xiān

huí

rèn

chù

duì

nán

gěi

guāng

mén

bǎo

zhì

běi

zào

bǎi

guī

lǐng

hǎi

kǒu

dōng

dǎo

zhì

shì

jīn

zēng

zhēng

jiē

yóu

shù

jiāo

shòu

lián

shí

rèn

liù

gòng

quán

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |