MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

Chinese Characters

Chinese Characters

001-100  101-200  201-300  301-400  401-500

shōu

zhèng

gǎi

qīng

měi

zài

cǎi

zhuǎn

gèng

dān

fēng

qiē

 打

bái

jiāo

huā

dài

ān

chǎng

shēn

chē

zhēn

wàn

měi

zhì

zǒu

shì

shēng

bào

dòu

wán

lèi

 huá

míng

què

cái

zhāng

xìn

jiē

huà

zhěng

kōng

yuán

kuàng

jīn

wēn

chuán

qún

guǎng

广

shí

 石

 xū

duàn

yán

jiè

 lā

lín

jiào

qiě

jiū

guān

yuè

zhī

zhuāng

yǐng

suàn

chí

yīn

zhòng

shū

róng

ér

shāng

fēi

yàn

lián

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |