MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

Chinese Characters

Chinese Characters

001-100  101-200  201-300  301-400  401-500

duàn

shēn

nán

jìn

kuàng

qiān

zhōu

wěi

bèi

bàn

bàn

qīng

shěng

liè

xiǎng

yuē

zhī

bān

shǐ

gǎn

láo

biàn

便

tuán

wǎng

suān

shì

chú

xiāo

gòu

chēng

tài

zhǔn

jīng

zhí

hào

 族

wéi

huá

xuǎn

biāo

xiě

cún

hòu

máo

qīn

kuài

xiào

yuàn

chá

jiāng

xíng

yǎn

wáng

àn

yǎng

zhì

pài

céng

piàn

shǐ

què

zhuān

zhuàng

chǎng

jīng

shí

shì

shǔ

yuán

bāo

huǒ

zhù

diào

mǎn

xiàn

 局

zhào

cān

hóng

yǐn

tīng

gāi

tiě

jià

yán

shuì

xìng

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |