MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

 Chinese Pinyin
i

as in leak sleep

七 qī (seven) - 笔 bǐ (pen)

衣 服 (clothes)

大 米 (rice)

你 好 (hello)

yī fu

dà mǐ

nǐ hǎo

ia

as i + a; like yard

加 jiā (plus) - 下 xià (down)

牙 齿 (tooth)

夏 天 (summer)

家 庭 (family)

yá chǐ

xià tiān

jiā tíng

ie

as i + e; but is very short; like yet

写 xiě (write) - 借 jiè (borrow)

间 谍 (spy)

鞋 子 (shoes)

钢 铁 (steel)

jiān dié

xié zǐ

gāng tiě

iao

as i + ao

苗 miáo (seedling) - 小 xiǎo (small)

喊 叫 (shout)

手 表 (watch)

调 查 (investigate)

hǎn jiào

shǒu biǎo

diào chá

iu

as i + ou, like you

九 jiǔ (nine) - 六 liù (six)

啤 酒 (beer)

足 球 (soccer)

休 息 (rest)

pí jiǔ

zú qiú

xiū xi

ian

as i + e + n; like yen

边 biān (edge) - 甜 tián (sweet)

变 更 (change)

面 粉 (flour)

青 年 (teenage)

biàn geng

miàn fěn

qīng nián

in

as i + n, like in

进 jìn (enter) - 秦 qín (the Qin Dynasty)

拼 音 (pinyin)

人 民 (people)

您 好 (hello)

pīn yīn

rén mín

nín hǎo

iang

as i + ang, like young

江 jiāng (river) - 俩 liǎng (two)

凉 快 (cool)

姑 娘 (girl)

将 要 (will)

liáng kuài

gū niang

jiāng yào

ing

as i but with ng added to it at the back

星 xīng (star) - 领 lǐng (collar)

士 兵 (soldier)

明 天 (tomorrow)

宁 静 (quiet)

shì bīng

míng tiān

níng jìng

iong

as i + ong

雄 xióng (male animal) - 穷 qióng (poor)

狗 熊 (bear)

贫 穷 (poor)

兄 弟 (brother)

gǒu xióng

pín qióng

xiōng dì

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |