MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

 Chinese Pinyin
u

as in food

出 chū (out) - 土 tǔ (soil)

不 是 (no)

母 亲 (mother)

努 力 (work hard)

bú shì

mǔ qīn

nǔ lì

ua

as u + a

画 huà (paint) - 挂 guà (hang)

化 学 (chemical)

刮 风 (wind)

夸 奖 (praise)

huà xué

guā fēng

kuā jiǎng

uo

as u + o

火 huǒ (fire) - 国 guó (country)

椭 圆 (ellipse)

挪 动 (move)

螺 钉 (screw)

tuǒ yuán

nuó dòng

luó ding

uai

as u + ai, like why

快 kuài (fast) - 怪 guài (strange)

怪 物 (monster)

快 速 (express)

好 坏 (good bad)

guài wù

kuài sù

hǎo huài

ui

as u + ei, like wage

灰 huī (dust) - 对 duì (correct)

回 合  (round)

魁 梧 (strong)

规 定 (rule)

huí hé

kuí wǔ

guī dìng

uan

as u + an

欢 huān (happy) - 短 duǎn (short)

团 队 (team)

飞 船 (aircraft)

温 暖 (warm)

tuán duì

fēi chuán

wēn nuǎn

un

as u + en

准 zhǔn (accurate) - 寸 cùn (inch)

温 度 (temperature)

车 轮 (wheel)

海 豚 (dolphin)

wēn dù

chē lún

hǎi tún

uang

as u + ang, like want

黄 huáng (yellow) - 装 zhuāng (pretend)

庄 子 (Zhuangzi)

双 数 (even number)

窗 户 (window)

zhuāng zǐ

shuāng shù

chuāng hu

ueng

as u + eng, like win

翁 wēng (old man)

老 翁 (old man)

瓮 (earthen jar)

lǎo wēng

wèng

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |