MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

 Chinese Words

零 一 二 三 四 五 六 七 八 九
líng yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

十, 十 一, 十 二, 十 三
shí, shí yī, shí èr, shí sān
10, 11, 12, 13

二 十, 二 十 一, 二 十 二, 二 十 三
èr shí, èr shí yī, èr shí èr, èr shí sān
20, 21, 22, 23

三 十, 四 十, 五 十, 六 十
sān shí, sì shí, wǔ shí, liù shí
30, 40, 50, 60

一 百, 一 百 零 一, 一 百 一 十 二
yī bǎi, yī bǎi líng yī, yī bǎi yī shí èr
100, 101, 112

一 千, 一 千 零 二 十 五
yī qiān, yī qiān líng èr shí wǔ
1000, 1025

三 千 二 百 八 十 六, 四 千 零 九
sān qiān èr bǎi bā shí liù, sì qiān líng jiǔ
3286, 4009

万, 十 万, 百 万, 千 万
wàn, shí wàn, bǎi wàn, qiān wàn
10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000

亿, 十 四 亿
yì, shí sì yì
100,000,000, 1,400,000,000

三 点 一 四, 十 八 点 六
sān diǎn yī sì, shí bā diǎn liù
3.14, 18.6

二 分 之 一, 四 分 之 三
èr fēn zhī yī, sì fēn zhī sān
1/2, 3/4

一 又 八 分 之 五
yī yòu bā fēn zhī wǔ
1-5/8

百 分 之 二 十 五
bǎi fēn zhī èr shí wǔ
25%

加, 减, 乘, 除
jiā, jiǎn, chéng, chú
Plus (+), Minus (-), Multiply (x), Divided by (÷)

二 加 三 等 于 五
èr jiā sān děng yú wǔ
Two plus three is five.

 
learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |