MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

 Chinese Words

苹 果 (apple)

píng guǒ

杏 (apricot)

xìng

牛 油 果 (avacado)

niú yóu guǒ

香 蕉 (banana)

xiāng jiāo

黑 莓 (blackberry)

hēi méi

蓝 莓 (blueberry)

lán méi

杨 桃 (starfruit)

yáng táo

樱 桃 (cherry)

yīng táo

椰 子 (coconut)

yē zi

葡 萄 (grape)

pú tao

葡 萄 柚 (grapefruit)

pú tao yòu

柠 檬 (lemon)

níng méng

芒 果 (mango)

máng guǒ

石 榴 (megranate)

shí liu

橙 子 (orange)

chéng zi

桃 (peach)

táo

梨 (pear)lí

菠 萝 (pineapple)

bō luó

草 莓 (strawberry)

cǎo méi

西 瓜 (watermelon)

xī guā

 

learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |