MaxMandarin | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking | Free App |
learn Chinese

 Chinese Words

熊 (bear)

xióng

蜜 蜂 (bee)

mì fēng

鸟 (bird)

niǎo

公 牛 (bull)

gōng niú

蝴 蝶 (butterfly)

hú dié

猫 (cat)

māo

母 牛 (cow)

mǔ niú

鸡 (chicken)

螃 蟹 (crab)

páng xiè

恐 龙 (dinosaur)

kǒng lóng

鹿 (deer)

狗 (dog)

gǒu

鸭 (duck)

大 象 (elephant)

dà xiàng

鱼 (fish)

苍 蝇 (fly)

cāng yíng

狐 狸 (fox)

hú li

长 颈 鹿 (giraffe)

cháng jǐng lù

鹅 (goose)

é

马 (horse)

狮 子 (lion)

shī zi

猴 子 (monkey)

hóu zi

蚊 子 (mosquito)

wén zi

鼠 (mouse)

shǔ

熊 猫 (panda)

xióng māo

猪 (pig)

zhū

兔 子 (rabbit)

tù zi

绵 羊 (sheep)

mián yáng

虾 (shrimp)

xiā

蛇 (snake)

shé

虎 (tiger)

狼 (wolf)

láng

 
learn Chinese

Pinyin lessons

1. Initials:  b p m f d t n l

2. Initials:  g k h j q x

3. Initials:  zh ch sh r z c s y w

4. Finals:  a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

5. Finals:  i ia ie iao iou ian in iang ing iong

6. Finals:  u ua uo uai uei uan uen uang ueng

7. Finals:  ü üe üɑn ün

Maxmandarin App

Free @Google Play Store

Redleaf.Club Free Books

Copyright (c) MaxMandarin 2010-2017 | Home | Pinyin | Charactors | Words | Speaking |